About Me

" การทำงานคือส่วนหนึ่งในชีวิตของผม " CITADEL ก็เกิดจากความรัก

และจิตวิญาณที่เราทั้งหลาย ใช้ความอุตสาหะบากบั่น สร้างมาด้วยกัน ...


CITADEL THAILAND คุณ ธนา ปัทมารัตน์

 (ฝ่ายการตลาด Fashion shop 502)

P'Vanss JPG 1.jpg